Všeobecné smluvní podmínky pro partnerský program Fotky&Foto

1. Všeobecné smluvní podmínky pro využívání partnerského programu fotobanky Fotky&Foto

a) Odsouhlasením těchto smluvních podmínek, souhlasí uživatele fotobanky (dále jen 'partner') s podmínkami partnerského programu fotobanky FotkyFoto v plném rozsahu a uzavírá tímto dohodu o spolupráci s provozovatelem, kterým je

Golden Empressa s.r.o.
Bulharská 996/20
Vršovice, Praha 10, 101 00
ICO: 08199817
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze spisová značka: C 314667
(dále jen 'provozovatel')

b) Osobní údaje Partnera uvedené při registraci do partnerského programu jsou zpracovávány provozovatelem, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

c) Partner prohlašuje, že při registraci poskytnuté údaje k jeho osobě a adrese souhlasí, a že je plně způsobilý k právním úkonům.

d) Partner který se zaregistroval do partnerského programu se tím nestává zástupcem provozovatele, pouze jej propaguje a doporučuje.

e) Partner umístí na své stránky reklamu (bannery, ikonky, produktové boxy, textové odkazy, ...) poskytnuté provozovatelem a nebo i vlastní reklamní produkty provozovatelem schválené za účelem pozitivní propagace fotobanky Fotky&Foto.

f) Provozovatel se zavazuje vytvořit partnerovi účet na fotobance Fotky&Foto na který bude přičítat provize v podobě kreditu dle čl. II. smluvních podmínek.

g) Partner prohlašuje, že webové stránky které si zaregistroval do partnerského programu případně místa kam umístil reklamní prvky Fotky&Foto jsou jeho a nebo má souhlas s jejich využitím a umístěním reklamy do jejich obsahu.

2. Provize a její výše

a) Partnerský program dává všem partnerům fotobanky Fotky&Foto příležitost získat odměny, provize za propagaci fotobanky Fotky&Foto.

b) Nárok na přímou provizi z prodeje partnerovi vzniká ve chvíli kdy přes jeho zaregistrané stránky nebo odkazy s kodem partnera zprostředkuje partner do fotobanky Fotky&Foto zákazníka a ten uskuteční svůj první nákup který následně uhradí. Nárok na následnou provizi vzniká partnerovi za každý další nákup tohoto zákazníka po dobu 12 měsíců od jeho registrace ve fotobance Fotky&Foto.

c) Provize za kliky naleží partnerovi v případě, že ma na svém učtě tuto provizi k dispozici. V takovém případě náleží partnerovi stanovená provize za každý jeden unikatní klik v měsíci (klikem se rozumi, zprostředkovaný unikátní návštěvník skrze registrované stránky partnera ). Provize za kliky jsou vazány na vyši provize z prodeje. To znamená, že provize za kliky může být v maximální výši provize z prodeje v daném měsíci. Kliky se sčítají vždy podobu jednoho měsíce a každý měsíc zvlášť.

d) Provize z prodeje fotografií zprostředkovaného fotografa. Jako odměnu za zprostředkovaného fotografa Vám budeme vyplácet provize z prodeje jeho fotografií po dobu až jednohu roku od jeho registrace. Výše provize se vyplácí z provize vyplacené danému fotografovi v uplynulém měsíci.

e) Provozovatel si vyhrazuje právo měnit výši provizí bez předchozího upozornění. Nová výše provizí je partnerovi oznamována prostřednictvím webových stránek fotobanky v sekci partnerský program a v těchto smluvních podmínkách.

Výše provizí je následující:

Přivedení nového unikátního návštěvníka za měsíc4 eurocenty / klik
Přímá provize z prvního nákupu přivedeného zákazníka12% z nákupu přímo z košíku
8% z nákupu z kreditu
Následná provize z každého dalšího nákupu po dobu 12 měsíců3%
Provize z vyplacených odměn zprostředkovaného fotografa až 10%
Vyplacení provizí:

f) Provize budou partnerovi buď převedeny spolu s bonusem dalších 5% na jeho účet na fotobance Fotky&Foto v podobě kreditu a může je kdykoliv libovolně čerpat na nákup produktů a služeb fotobanky FotkyFoto. Takto převedený kredit již nelze vyplatit. Nebo bude provize partnerovi vyplacena bankovním převodem nebo systémem PayPal.

g) Minimální částka pro vyplacení provize je 20 EUR,-. Celková aktuální výše provize je vidět po přihlášení na účtu partnera. Přehled o provizích partnera je dostupný v partnerském programu ve statistikách, kde je také možnost zažádat převod provize na peníze a jejich proplacení. Poskytovatel poukáže tuto částku na účet partnera. Za účelem vyplacení provize je partner povinen sdělit číslo účtu kam má provozovatel provizi převést. Pokud je partner podnikatelem, je povinen vystavit na provizi před jejím vyplacením fakturu. Provize lze vyplatit i na účet Paypal.

h) Proplacení provizí systémem PayPal je zdarma – doporučujeme. Při vyplacení provizí bankovním převodem musí partner zadat veškeré údaje potřebné pro tento převod. V případě že se bude jednat o mezinárodní bankovní převod (platí pro státy, ve kterých Fotky&Foto nemají svůj bankovní účet) budou poplatky za tento převod účtovány příjemci platby.

i) Za nezaplacené nebo zákazníkem stornované objednávky se provize nevyplácí. V případě vyplacení je Partner povinen takovou provizi bezodkladně vrátit provozovateli.

3. Práva a povinnosti partnera

a) Partner se zavazuje provozovat internetové stránky, na nichž bude umístěna reklama na internetové stránky provozovatele v souladu s platnou právní úpravou a příslušnými společenskými standardy. Partner prohlašuje, že je oprávněnou osobou, která je oprávněna provozovat internetové stránky, na nichž je umístěna reklama na webové stránky provozovatele a vlastní všechna potřebná oprávnění nebo licence vztahující se k obsahu a podobě těchto internetových stránek. Partner je sám zodpovědný za obsah a odkazy na svých stránkách.

b) Poskytnutá reklamní grafika je chráněna autorským zákonem a smí být použita pouze v nezměněné formě a pouze k propagaci webových stránek provozovatele. Partner nesmí používat jinou grafiku provozovatele než tu, která je k tomu určena na účtu partnerského programu provozovatele a nebo kterou provozovatel partnerovi výslovně schválil.

c) Partner souhlasí s archivací jím poskytnutých osobních údajů, které budou využity jen v souvislosti s provozem partnerského programu a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele.

d) Partner nesmí využít partnerského programu respektive svých stránek ani odkazů pro registraci sebe samotného nebo svojí firmy, případně firmy kde je jakkoliv majetkově zainteresován. Takové jednání bude považováno za porušení interních pravidel a může být postupováno dle bodu IV odstavce f těchto smluvních podmínek.

e) Zakázáno je zasílání nekalé reklamy (spamu) prostřednictvím diskusních skupin, e-mailových zpráv, SMS, faxu nebo pošty jakožto i ostatních telekomunikačních prostředků. Partner se zavazuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žádný materiál nebo odkaz na něj, který je nezákonný, poškozuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím. Partner je povinen nepodniknout nic, co by poškozovalo dobré jméno provozovatele.

f) Partner zodpovídá za veškeré náhrady škody způsobené takovýmito aktivitami.

g) Partner se zavazuje, že nebude využívat žádných 'klikaček', ani webových stránek určených právě pro získání provizí za kliky, ani jiných nekalých praktik pro získání kliků. Takové praktiky mohou vést ke zrušení účtu bez náhrady na jakoukoliv provizi.

h) Pokud se provozovatel dozví o protiprávním či podvodném jednání partnera, dovoluje partner provozovateli vydání všech jeho uvedených osobních údajů příslušným vyšetřovacím orgánům.

4. Doba trvání, ukončení spolupráce

a) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

b) Provozovatel partnerského programu si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění bannerů a odkazů na stránkách partnerů a ukončit spolupráci v případě porušení jakéhokoliv bodu těchto pravidel a podmínek.

c) Tato dohoda obsahuje veškerá ujednání smluvních stran ohledně předmětu smlouvy. Vedlejší ústní dohody nebyly uzavřeny. Změny nebo doplňky této smlouvy jsou účinné pouze tehdy, pokud byly přijaty v písemné podobě.

d) Vypovězení této dohody partnerem i provozovatelem je možné kdykoli a bez uvedení důvodů.

e) V případě odhalení podvodů ze strany Partnera si Fotobanka vyhrazuje právo okamžitě ukončit spolupráci s takovým Partnerem a to bez jakýchkoliv nároků.

f) Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli odstranit bez náhrady partnera, u kterého shledá porušení těchto smluvních podmínek, interních či etických pravidel provozovatele. Posouzení toho zda partner porušuje pravidla náleží pouze a výlučně provozovateli. Pokud Partner porušil pravidla a podmínky spolupráce může být jeho účast na partnerským programu zrušena bez nároku na vyplacení provize a to zcela nebo částečně dle rozhodnutí provozovatele.

5. Ostatní ujednání

a) Provozovatel má bez předchozího oznámení právo upravovat nebo rušit partnerský program nebo i měnit současné smluvní podmínky . O změně bude provozovatel informovat prostřednictvím webových stránek fotobanky Fotk&Foto. Změněné podmínky jsou považovány za dohodnuté od okamžiku jejich uveřejnění.

b) Pokud partner s nejnovější verzí podmínek nesouhlasí, je povinen účast ukončit a to zasláním emailu provozovateli na emailovou adresu provozovatele s žádostí o ukončení spolupráce. Pokud tak partner neučiní bude to považováno za plný souhlas s novými podmínkami.

c) Provozovatel je oprávněn kdykoli pozastavit nebo omezit zobrazování reklamy umístěné na internetové stránce partnera a dále je oprávněn kdykoli změnit obsah a podobu této reklamy.

d) Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem on-line systému a internetové sítě. Provozovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob.

 
Velmi neradi Vás otravujeme, ale musíme Vás informovat, že tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte. Více informací
Oblíbené (0)