DOHODA O LICENČNÍM UJEDNÁNÍ „EDITORIAL LICENCE“ (EP) zakoupené na fotobance Fotky&Foto

1.Obecná ustanovení

Tato smlouva - dohoda o udělení Editorial licence (dále jen Dohoda) definuje vztah mezi fotobankou Fotky&Foto, jejímž provozovatelem je firma Golden Voyage s.r.o. (dále jen Fotky&Foto) a jakýmkoliv zákazníkem registrovaným na webových stránkách fotobanky Fotky&Foto (dále jen Zákazník), kupujícím a stahujícím fotografii, ilustraci, vektor, video či jinou ilustrovanou nebo grafickou práci (dále jen Grafická práce) z webových stránek fotobanky Fotky&Foto a označenou jako EP, tedy Editorial photo, redakční licence (dále jen EP). Zákazník potvrzuje, že je svázán touto Dohodou a souhlasí s tím, že tato Dohoda platí pro všechny takové Grafické práce, které Zákazník stáhne.

Zákazník potvrzuje a souhlasí, že předmětem této Licence není prodej Grafické práce, ale pouze prodej Licence (tedy oprávnění) k použití Grafické práce. Zákazník se zakoupením nestává vlastníkem Grafické práce, nevlastní copyright ani jiné duševní vlastnictví vztahující se na Grafickou práci, může však Grafickou práci využívat dle podmínek uvedených dále v této Dohodě.

2. Podmínky, použití EP Základní licence

Tímto vám poskytujeme neexkluzivní, trvalou, celosvětovou a nepřenosnou licenci k použití Grafické práce k účelům definovaným níže v této Dohodě („Povolené Užití“ viz níže). Grafická práce se nesmí použít jinak, než jak stanoví Povolené Užití. Fotky&Foto nebo dodavatel Grafické práce má všechna ostatní práva ke Grafické práci, včetně všech kopírovacích práv a jiného duševního vlastnictví vztahující se na Grafickou práci.

3. Způsob použití EP Základní licence

(a) Smíte použít Grafickou práci pouze pro osobní, zpravodajské a nekomerční účely v souladu s Povoleným Užitím. Nesmíte tedy používat Grafickou práci ve spojení s jakýmikoliv komerčními účely, jako je další prodej Grafické práce či poskytování Licence na Grafickou práci. Smíte ji k těmto účelům použít pouze v případě, že (i) použití je v souladu s Rozšířenou Dohodou, kterou je na Grafickou práci možné zakoupit; (ii) pokud byl původní obsah od základu změněn či přeměněn dostatečně na to, aby mohl autor Grafické práce uplatnit autorská práva, a kde je primární hodnota takové odvozené Grafické práce k nerozeznání od primární hodnoty Grafické práce, a třetí strany ji musí stahovat a používat odděleně od Grafické práce (dále jen Odvozená Grafická práce). Nemůžete například jen povrchně upravit Grafickou práci a pak ji tisknout na trika, hrnky a plakáty a prodávat. Tento případ není Odvozená Grafická práce. Pokud si nejste jisti, že vámi upravená Grafická práce není Odvozená Grafická práce, je zapotřebí pořídit si Rozšířenou Licenci a nebo nás kontaktovat. Jiné použití Grafické práce než Povolené Použití se bere jako porušení autorských práv.

(b) Omezení týkající se místa použití. Pouze vy (Zákazník) máte povoleno používat Grafickou práci, a ikdyž můžete přenášet soubory obsahujíci Grafickou práci a Odvozenou Grafickou práci ke svým klientům, tiskárnám nebo ISP za účelem reprodukce v souladu s Povoleným Použitím, jste povinni zajistit, že tyto třetí strany nebudou moci Grafickou práci používat. V daném čase můžete používat Grafickou práci pouze na jednom místě, přestože Zakázané Použití a jiná ustanovení této Dohody vás opravňují používat kolikrát chcete. Můžete fyzicky přenést Grafickou práci z jednoho místa na druhé, ale v tomto případě můžete používat Grafickou práci pouze na novém místě. Pokud požadujete používání Grafické práce na více místech, musíte si Grafickou práci stáhnout vícekrát pro každé jednotlivé použití. Můžete si udělat jednu (1) kopii výhradně pro záložní účely a k této kopii musíte přiložit veškeré nutné informace o Grafické práci.

(c) Povolené Užití. V souladu s podmínkami Zakázaného Užití, které je definováno níže, následuje výčet Povolených Užití Grafické práce:
 1. zábavné a zpravodajské publikace, včetně časopisů, novin, knih, periodik, letáků, televize, video přenosů a divadelních představení
 2. on-line či elektronické publikace, včetně blogů, aplikace pro mobilní telefony a webových stránek
 3. tisk plakátů, obrazů a další reprodukce výhradně pro osobní použití, ale ne pro prodej a jiné komerční účely
 4. všechna jiná použití, která byla písemně potvrzena od Fotky&Foto
V případě vzniku jakýchkoli obav, že by vaše použití nebylo v souladu s Povoleným Užitím nás kontaktujte.

4. Porušení EP Základní licence – Zakázané užití

Nesmíte s Grafickou Prací udělat nic jiného, než co je přesně stanoveno v předchozím odstavci či co je povoleno zakoupením Rozšířené licence. Pro větší zřejmost stanovujeme Zakázané Užití. Nesmíte tedy:
 1. používat Grafickou práci pro jakékoli komerční účely (tj. přímo propagovat produkt nebo službu na trhu).
 2. používat Grafickou práci v reklamě a propagačních projektech, včetně tištěných reklam, billboardů, obalech výrobků, ve filmech, katalozích, propagačních přáních (tj. neprodávat a neudělovat licenci).
 3. používat Grafickou práci v návrzích designu, webových stránek, Flash aplikacích, elektronických přání a brožurách určených pro prodej, bez ohledu na to jestli se jedná o aplikaci on-line či ne.
 4. používat a zobrazovat Grafickou práci na webových stránkách a jiných místech, kde by bylo účelem prodat či udělit licenci na produkt vyrobený "na zakázku", včetně pohledů, hrnků, trik, plakátů, vztahuje se i na "na zakázku" vytvářených webových stránek.
 5. používat Grafickou práci na jakémkoli plakátu (tištěném na papíře či na plátně či jiných médiích), nebo jakémkoli předmětu určeném pro prodej a distribuci s účelem zisku.
 6. používat Grafickou práci jako část ochranné známky, v obchodním jménu či logu.
 7. zahrnout Grafickou práci do jakéhokoli produktu, v důsledku jeho distribuce by se Grafická práce stala dostupná v elektronické podobě pro jakoukoli třetí stranu (jako např. elektronická přání, webové stránky).
 8. používat Grafickou práci způsobem, který je společností Fotky&Foto či platným zákonem považován za pornografický, obscénní, nemorální, urážející či hanlivý anebo by způsoboval osobám a výrobkům zobrazovaných v Grafickou práci špatnou pověst.; (a) používat a zobrazovat Grafickou práci tak, že by připomínala osobu způsobem který by vedl rozumného člověka k tomu myslet si, že taková osoba používá či osobně doporučuje jakýkoli produkt, službu či obchod. (b)Použití, které zobrazuje osobu v citlivých tématech (jako je například mentální či fyzické postižení, sociální záležitosti, obtěžování, sexuální obtěžování, zločin) nebo by bylo útočné, musí být doprovázeno prohlášením, které tvrdí, že Grafická práce je používaná pouze pro ilustrační účely, a jakákoli osoba zobrazená na Grafické práci je pouze model, který zobrazuje onu osobu. Použití smí zobrazit model jen stejným způsobem a ve stejném kontextu jako sama Grafická práce.
 9. zpětně konstruovat, dekompilovat nebo rozkládat jakoukoli část zdrojového kódu, pokud je obsažen v Grafické práci.
 10. odstranit nebo skrýt označení autorských práv, ochranné známky nebo jiných vlastnických práv z jakéhokoli místa Grafická práce.
 11. udělovat další Licenci, znovu prodat, pronajmout, zapůjčit, postoupit, darovat nebo jinak přenášet nebo šířit obsah, nebo práva udělená podle této Dohody.
 12. používat Grafickou práci na více než jednom místě současně nebo umístit kopii Grafické práce na síťový nebo webový server pro použití jinými uživateli.
 13. používat nebo zobrazit Grafickou práci v elektronické podobě, která umožňuje aby byla stažena, nebo distribuována prostřednictvím mobilních a jiných zařízení.
 14. používat Grafickou práci, aniž by bylo vynaloženo maximální úsilí k tomu, aby Grafická práce zahrnovala následující ochrannou známku (copyright): "©Fotky&Foto/Uživatelské jméno Fotografa"
 15. reprodukovat Grafickou práci, nebo části Grafické práce, buď samostatně nebo v kombinaci s jinými, ve více než 250.000 výtiscích či zobrazeních bez zakoupení Rozšířené Licence, kterou je třeba zakoupit od Fotky&Foto
 16. zobrazovat Grafickou práci na webových stránkách v rozlišení více než 1000x1000 pixelů (bez ohledu na rozlišení Grafické práce, původně stažené z Fotky&Foto).

5. Reprodukování Grafické práce vícekrát než je povolené a použití na obálce novin, časopisů nebo knih

V případě, že porušíte odstavec 4.16 a / nebo odstavec 4.18 uvedené v předchozím článku bez zakoupení Rozšířené Licence, souhlasíte s tím, že upozorníte Fotky&Foto v případě, že jste vy (nebo kombinace Vás a ostatních zapojených osob), reprodukovali Grafickou práci, nebo části vícekrát než 250.000 krát, nebo jste reprodukovali Grafickou práci na obálce novin, časopisů nebo knih. Oznámení o takovém zveřejnění musí být zasláno souhrnně provozovateli Fotky&Foto každý měsíc poté co byla Grafická práce, nebo části Grafické práce, použity více než 250.000 krát, nebo na obálce novin, časopisů nebo knih. Každé takové oznámení musí obsahovat počet reprodukcí v konkrétním měsíci. První takové oznámení bude podáno jen o zpřístupnění těch reprodukcí, které jsou více než 250.000 krát, nebo na obálce novin, časopisů nebo knih. Fotky&Foto vám bude fakturovat poplatky související s nadměrným užíváním, a souhlasíte s tím, že zaplatíte fakturu do 30 dnů od obdržení.

6. Platby a ceny

Zákazník zaplatí společnosti Fotky&Foto za poskytnutí Licence poplatek v souladu s cenovými a platebními podmínkami společnosti Fotky&Foto.

7. Vlastnictví a zachování práv

Zákazník souhlasí s tím, že Fotky&Foto a / nebo její poskytovatel Licence si vyhrazuje veškerá práva, nároky a zájmy vztahující se ke Grafické práci (s výjimkou práv udělených na základě této Dohody), a že ani název, ani majetková účast díla nepřechází touto Dohodou na Zákazníka. Fotky&Foto a jeho poskytovatel Licencí rovněž vlastní právo používat,reprodukovat nebo zobrazovat Grafické práce výhradně k ukázání Grafické práce jako součásti svého profesionálního portfolia. Bez jakéhokoliv omezení jiných práv, které si Fotky&Foto může ponechat, Fotky&Foto má i nadále právo k užití Grafické práce pro interní archivace a referenční účely.

8. Odškodnění

Zákazník souhlasí, že bude bránit Fotky&Foto a její pobočky, úředníky, zaměstnance, vlastníky, agenty a poskytovatele Dohody (dohromady nazýváni "Odškodňovaní") před výdaji a nároky vznikajícími společnosti v důsledku Zákazníkova nedodržení jeho prohlášení či záruk podle této Dohody. Dále bude Zákazník bránit všem použitím Grafické práce, které by poškozovaly duševní vlastnictví, nebo pomlouvaly a urážely. Fotky&Foto má právo kontrolovat, že ji Zákazník brání. Zákazník spolupracuje s Fotky&Foto v bránění před takovými případy.

9.A Vymezení práv a povinností

Tento článek 9.A je v souladu se článkem 9.B, omezením záruky definovaným níže, a nepopírá nic, co je v 9.B ustanoveno. Zákazník uznává, že ani Fotky&Foto, ani její pobočky, úředníci, zaměstnanci vlastníci, agenti a poskytovatelé Dohody nejsou odpovědni za škody, ať už vzniklé přímo, nepřímo, či nehodou, které vzniknou používáním Grafické práce.

Zákazník souhlasí, že Fotky&Foto nevlastní všechny informace o obchodních známkách, logách či jiné duševním vlastnictví třetích stran, které mohou být zobrazeny v Grafických pracech. Zajištění těchto informací je odpovědností Zákazníka.

Zákazník souhlasí, že Fotky&Foto nemá informace o vlastnictví, pracovnících a návrhářích komerčních produktů, jako jsou automobily, letadla, balené výrobky, oblečení atd., které jsou zobrazeny v Grafické práci. Není totiž možné, aby fotobanky měly jednotné a kompletní informace o produktech, ale mohou často mít informace o jednotlivých případech. Zajišťování těchto informací je odpovědností Zákazníka.

Grafická práce je poskytována "tak, jak je" krom výjimek daných touto Dohodou. Ani jedna ze stran nebude činit žádná prohlášení nebo záruky navíc.

9.B Omezení záruky

(a) V souladu s podmínkami této Dohody, Fotky&Foto tímto prohlašuje, že nehledě na podmínky uvedené v sekci 9.A, Zákazníkovo použití neupravených Placených prací (definováno níže) v souladu s podmínkami této Dohody nepoškodí práva duševního vlastnictví, právo na zveřejňování, či právo na soukromí třetí strany. Placená Grafická práce je Grafická práce stažená z webových stránek Fotky&Foto nezávisle na Grafické práci, která 1) je částí sbírky neplacených Prací společnosti Fotky&Foto a/nebo 2) může být jinak stažena bez placení kreditů, či jiných kompenzací.

(b) V souladu s podsekcemi (c), (d) a (e) níže, Fotky&Foto souhlasí, že odškodní a brání Zákazníka před všemi škodami a výdajemi vzniklými přímo z aktuálního či hrozícího soudního řízení zahájeného třetí stranou proti Zákazníkovi, kde by takový soud prohlašoval, že Zákazníkovo použití Placených Prací (v souladu s podmínkami této Dohody) je v nesouladu s prohlášeními a zárukami danými v podsekci (a) výše; je to podmíněno tím, že Zákazník dá společnosti Fotky&Foto (i) o tom okamžitou psanou zprávu, (ii) úplnou informaci a bude spolupracovat (iii) dá společnosti Fotky&Foto výhradní možnost se bránit, a dále zajistí možnost ukázat, že distribuce Placených Prací Zákazníkem byla vždy v souladu s podmínkami této Dohody.

(c) Fotky&Foto nenese žádnou odpovědnost za: (a) povinnosti vyplývající odstavce (b) neplatí pro: (i) jakékoli škody a výdaje způsobené Zákazníkem dříve než bude Fotky&Foto soudem upozorněna (ii) jakýkoli soud založený na: (1)Zákazníkových úpravách Placených Prací, (2)kombinace Placené Grafická práce s jinou prací (3) kontext, ve kterém je Placená Grafická práce používána Zákazníkem.

(d) Nehledě na cokoliv, co bylo zmíněno v této Dohodě nebo v dalších dohodách mezi společností Fotky&Foto a Zákazníkem, celkový maximální souhrn odpovědnosti společnosti Fotky&Foto s ohledem na Placené Grafická práce, stažené nebo licencované Zákazníkem nesmí nikdy přesáhnout celkovou částku zaplacenou společnosti Fotky&Foto za Placené Grafická práce (vypočteno pomocí poměrných částek, vypočítaných z celkových plateb Zákazníka dělených počtem Placených Prací stažených Zákazníkem) bez ohledu na počet stažení a poskytování Dohoda na Placené Grafické práce. Fotky&Foto není v rámci této sekce a s ohledem na jakoukoli Grafickou práci, odpovědná za Grafickou práci která není Placenou Prací.

(e) Uvedené body stanovují kompletní odpovědnost a povinnost společnosti Fotky&Foto, a výhradní opatření pro Zákazníka s ohledem na případ jakéhokoli porušení prohlášení a záruk popsaných v podsekci (a) výše.

10. Podmínky ukončení platnosti Dohoda

Tato dohoda bude pokračovat bez přestání, dokud nebude ukončena jednou ze stran v souladu s Oddílem 11. Fotky&Foto může kdykoli ukončit tuto Dohodu s ohledem na Grafickou práci v případě jakéhokoli porušení této Dohody Zákazníkem. Zákazník může tuto Dohodu ukončit kdykoli. Každý ze stran, kdo by chtěl tuto Dohodu ukončit, musí o tom druhou stranu informovat. Fotky&Foto má právo diskrétně odmítnout stahování jakýchkoliv Prací z webových stránek Fotky&Foto. Při ukončení Dohody pro jakoukoli Grafickou práci ji Zákazník okamžitě přestane používat, tedy smaže ji ze všech svých počítačů a počítačů zaměstnanců, smaže také její zálohy.

11. Účinnost a ukončení

Při ukončení této Dohody zákazník přestane používat Grafickou práci a zničí všechny její kopie i materiály odvozené z Grafické práce, které má k dispozici. Na žádost společnosti Fotky&Foto Zákazník písemně potvrdí, že Grafickou práci a produkty z ní odvozené zničil a smazal. Ukončení této Dohody nesníží Zákazníkovi částku, kterou měl zaplatit. Nařízení 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 a 13 jsou platná i po ukončení této Dohody.

12. Různé

Tato Dohoda platí a bude konstruována v souladu se zákony České republiky, bez ohledu na jakýkoli konflikt zákonů. Jakákoli právní akce, pře, či proces vznikající existencí této Dohody bude projednáván se státními soudními orgány České republiky, a Zákazník i Fotky&Foto se soudu podřídí.

Vztah mezi Zákazníkem a Fotky&Foto v souladu s touto Dohodou je vztah dvou nezávislých stran. Pro ujasnění: strany nejsou spojené podniky, partneři, ani zaměstnanec a zaměstnavatel. Žádná strana nesmí druhou k ničemu nutit.

Zákazník souhlasí, že je odpovědný za používání, prodej, za daň z přidané hodnoty a podobné daně a za povinnosti předepsané řídicí autoritou v soudnictví v souvislosti s touto Dohodou.

Žádné zřeknutí se uplatnění veškerých pravomocí, práv, privilegií nebo prostředků nápravy podle této dohody se ze strany Fotky&Foto a zpoždění k využití takové pravomoci, práva, výsady a prostředku nápravy ze strany Fotky&Foto, neznemožní použití jakýchkoli dalších její pravomocí, práv, výsad a prostředků nápravy.

Kromě práv týkajících se ochranných známek, budou všechna práva a licence udělené společností Fotky&Foto v rámci této Dohody splňovat podmínky autorského zákona České republiky, týkající se práva o duševním vlastnictví.

Fotky&Foto má právo, v náležité diskrétnosti, si vyhradit část nebo všechna práva či povinnosti daná touto Dohodou. Zákazník nemá žádné právo si vyhradit práva či povinnosti dané touto Dohodou.

Bez omezení povinností náhrady škody ze strany Fotky&Foto tímto daných, Fotky&Foto se spoléhá na prohlášení a záruky ze strany vkládajících členů Fotky&Foto v souvislosti s Prací a s jejich dodržováním Podmínek použití společnosti Fotky&Foto, včetně neporušení a neomezení Grafické práce a Fotky&Foto nemá právo nebo schopnost kontrolovat Grafické práce za účelem „Digital Millennium Copyright Act“ a jakýchkoli tvrzení odpovědnosti ze strany třetí osoby proti Fotky&Foto.

Tato Dohoda vstoupí v platnost za účelem prospěchu obou stran a aby vázala Fotky&Foto a Zákazníka a jejich zástupce. Nic v této Dohodě nevzniklo k užitku kohokoli jiného než fotobanky Fotky&Foto a Zákazníka. Kdykoli to kontext vyžaduje, jednotná čísla, čísla zahrnující množná čísla a naopak, mužský, ženský a střední rody se mohou navzájem mísit.

V případě, že tato Dohoda obsahuje nějakou neplatnou skutečnost, vše ostatní v této Dohodě zůstává platné. Nadpisy odstavců nijak nemění nebo neovlivňují obsah a význam této Dohody.

Zvýrazněné nadpisy kapitol obsažené v této Dohodě mají pouze usnadnit orientaci a neovlivní nijak význam nebo výklad této Dohody.

13. Vyslovení přijmutí a souhlasu s Dohodou

UDĚLOVÁNÍM EDITORIAL LICENCÍ NA Grafické práce OD Fotky&Foto A UŽITÍM ZMÍNĚNÉ Grafické práce V PRŮBĚHU SLUŽBY VÝSLOVNĚ POTVRZUJETE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TÉTO DOHODY A NAŠIMI PODMÍNKAMI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB.

BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE, ŽE JSTE ČETLI A ROZUMÍTE PODMÍNKÁM TÉTO DOHODY, PODMÍNKÁM POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE VÁZÁNI TOUTO DOHODOU A PODMÍNKAMI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, KTERÉ MŮŽE Fotky&Foto ČAS OD ČASU UPRAVOVAT.