ROZŠÍŘENÉ LICENČNÍ UJEDNÁNÍ PRO LICENCE X, XV, E ZAKOUPENÉ NA FOTOBANCE FOTKY&FOTO

1) Obecná ustanovení

Tato smlouva - licence (dále jen 'Licence') definuje vztah mezi fotobankou Fotky&Foto, jejímž provozovatelem je firma Golden Voyage s.r.o. (dále jen 'Fotky&Foto') a jakýmkoliv zákazníkem registrovaným na webových stránkách fotobanky Fotky&Foto (dále jen 'Zákazník'), kupujícím a stahujícím fotografii, ilustraci, vektor, video či jinou ilustrovanou nebo grafickou práci (dále jen 'Grafická práce') z webových stránek fotobanky Fotky&Foto.

Zákazník potvrzuje, že je svázán touto Licencí a souhlasí s tím, že tato Licence platí pro každý produkt zakoupený na fotobance Fotky&Foto pod názvem licence X, XV, E.

Jestliže je Zákazníkem společnost, firma, či jiná právnická osoba, potom se "Zákazníkem" rozumí i všechny Zákazníkovy pobočky (konkrétně jakákoli další společnost či právnická osoba, která kontroluje Zákazníka, je jím kontrolována, nebo je ve společném řízení Zákazníkem).

Zákazník potvrzuje a souhlasí, že předmětem této Licence není prodej Grafické práce, ale pouze prodej licence (oprávnění) k použití Grafické práce. Zákazník se zakoupením nestává vlastníkem Grafické práce, může však grafickou práci využívat dle podmínek uvedených dále v této smlouvě. 

2) Oprávnění k použití Grafické práce

a) V souladu s podmínkami a omezeními této smlouvy, fotobanka Fotky&Foto tímto poskytne Zákazníkovi neexkluzivní (Zákazník nemusí být jediným uživatelem Grafické práce), trvalou (časově neomezenou), celosvětovou a nepřenosnou sublicenci k použití, množení či zobrazování Grafické práce pro a) osobní či vzdělávací účely b) pro obchodní účely, a v obou těchto případech s právem prodávat či distribuovat Grafickou práci nebo její modifikace, pokud jsou začleněny do jakékoli části obchodu, v jakémkoli médiu používaném dnes i v budoucnu. Zákazník nemá právo poskytovat další podlicence.

b) Zákazník nemá právo poskytovat licenci k použití Grafické práce třetí osobě. Zákazník má právo poskytnout Grafickou práci třetí osobě pouze v případě, že se jedná o třetí osobu která je spojena s procesem nutným k dokončení výsledné práce (zaměstnanci, partneři, tiskaři, tvůrci www stránek, klienti…), nevyužívá Grafické práce pro své vlastní potřeby či potřeby jiných dalších osob s tím, že třetí osoba je seznámena se zněním této Licence a zavazuje se ji dodržovat. Třetí osoba nemá právo vyjmout Grafickou práci z výrobků či produktů na Grafické práci založených. Zákazník nemá právo Grafickou práci ani oprávnění k jejímu použití dále prodávat.

c) Zákazník může využívat práv získaných touto Licencí sám, nebo navíc s ještě jedním ze svých klientů. V takovém případě může Zákazník podlicencovat jeho práva a povinnosti v souladu s touto Licencí právě tomuto jednomu ze svých klientů. Tento Zákazníkův klient bude mít stejná práva a povinnosti v souladu s touto Licencí, jako Zákazník, pouze nebude moci dále podlicencovat další strany. Pokud bude Zákazník podlicencovat Grafickou práci více než jednomu ze svých klientů, pak bude Zákazník povinen si stáhnout a zaplatit ještě jednou tu samou Grafickou práci.
Pro vysvětlení: Tato licence umožňuje Zákazníkovi použít Grafickou práci:
i. pro více svých klientů a/nebo více svých projektů
ii. nebo práva na Grafickou práci sublicencovat na 1 svého klienta, který ji může použít pro více svých klientů a/nebo více svých projektů. V takovém případě Zákazník nemůže Grafickou práci použít pro jiného svého klienta/projekt.

d) S ohledem na snadné rozšiřování elektronických formátů, je jakákoliv distribuce Grafických prací v internetovém použití (např. zobrazení na webových stránkách) omezena pouze do rozlišení 2000x2000 pixelů. Zákazník nesmí použít Grafickou práci na web v rozlišení větším, než 2000x2000 pixelů.

e) Tato licence neumožňuje zákazníkovi umisťovat Grafickou práci na „Sociální sítě“ (vysvětleno níže). Výjimkou jsou Grafické práce, které jsou na stránkách fotobanky Fotky&Foto jednoznačně označeny popisem “Umístění na sociálních sítích povoleno” a je na nich jednoznačně zobrazen vodoznak včetně copyright informace. Pokud takovou Grafickou práci zakoupíte, toto označení se také nachází v konkrétním dokumentu licence, kterým se můžete kdykoliv prokázat a který máte kdykoliv k dispozici na Vašem klientském účtu. Umístění těchto Grafických prací označených „Umístění na sociálních sítích povoleno“ na Sociálních sítích je povoleno pouze v případě, že to umožňují podmínky dané Sociální sítě a součástí těchto podmínek není ustanovení, že nahráním Grafické práce přechází jakákoliv autorská práva nebo vlastnictví na Sociální síť, nebo neobsahuje jiná ustanovení, která by porušila jakýkoliv z bodů této Licence. Pojmem „Sociální síť“ může být webová stránka nebo aplikace, jejímž primárním zaměřením je zrostředkovat sociální interakci mezi jejími uživateli a umožňuje uživatelům vytvářet, nahrávat, sdílet, vyměňovat a/nebo upravovat obsah ve spojení s touto sociální interakcí.
Pro vyjasnění: Abyste mohli grafickou práci umístit na Sociální síť, musí být splněny následující dvě podmínky:

i. Fotografie musí mít označení „Umístění na sociálních sítích povoleno“
ii. Podmínky Sociální sítě nesmí ovlivnit ani omezit autorská práva na fotografii ani jakýkoliv bod této smlouvy.
(Konkrétním příkladem, kam nelze vůbec naše Grafické práce umisťovat je např. síť Facebook.)

f) Pro vyjasnění: Grafická práce tedy smí být použita, reprodukována a zobrazována za účelem obchodním či komerčním, tedy i v reklamách, šablonách návrhu aplikace, na hrnkách, tričkách, plakátech, pohlednicích a dalších produktech, kde je Grafická práce přímým zdrojem výdělku. Dále je možné Grafickou práci používat v souvislosti s PR kampaněmi zaměřenými na propagaci zboží nebo služeb v médiích. Kromě toho Zákzaník může práci včleňovat do propagačních tiskových zpráv, které jsou rozšířeny v médiích a v takovém případě může Zákazník poskytnout samotný soubor Grafické práce přímo médiím s podmínkou a prohlášením, že média nesmí tento soubor využít k jinému účelu.

V případě, že je Grafická práce zhanobena a v nesouladu s podmínkami používání, fotobanka Fotky&Foto si vyhrazuje právo vyzvat Zákazníka k tomu, aby přestal Grafickou práci používat. Zákazník musí uposlechnout. 

3) Omezení

Zákazník potvrzuje, že NEBUDE:

a) Podlicencovat, prodávat, postupovat, předávat nebo převádět licenci či jakákoliv práva z této smlouvy třetí osobě (s výjimkou vytváření práce na zakázku pouze pro jednoho klienta Zákazníka, viz bod 2c) této smlouvy a výjimkou poskytnutí souboru Grafické práce médiím v případě propagační tiskové zprávy). Dále Zákazník nesmí umisťovat nebo prodávat Grafickou práci jako samostatný soubor, nebo součást jakékoliv databáze, nebo jiného produktu, ve kterém by byla třetí strana schopna stáhnout nebo rozbalit Grafickou práci jako samostatný soubor, s výjimkou Grafických prací s popisem “Umístění na sociálních sítích povoleno” viz bod 2e).

b) Sdílet Grafickou práci s jakoukoliv osobou, vyjma výslovně povolených v této licenci.

c) Umisťovat či posílat Grafickou práci on-line ve stažitelném formátu, zařazovat Grafickou práci do elektronické nástěnky nebo umožňovat distribuci Grafické práce přes mobilní telefonické zařízení s výjimkou Grafických prací s popisem “Umístění na sociálních sítích povoleno” viz bod 2e).

d) Stáhnout a mít uloženou Grafickou práci více než na jednom počítači ve stejný čas, vyjma případu, kdy Zákazník vytvoří jednoduchou kopii jako zálohu. Záloha může být uložena mimo výše zmíněný počítač.

e) Mazat jakékoli ochranné známky a duševní vlastnictví, nebo další informaci, která se objevuje na Grafické práci. Při kopírování Grafických prací musí tyto informace na Grafické práci zůstat.

f) Užívat, kopírovat, distribuovat či zobrazovat Grafickou práci v jakékoliv kompozici, která je hanlivá, obscénní či jinak neslušná.

g) Včlenit Grafickou práci do obchodní známky, loga či servisní značky, vyjma případu zakoupení speciální licence s názvem LOGO.

h) Provádět jakýkoliv zásah do Grafické práce či zákrok s Grafickou prací, který je v rozporu se zákony, nařízeními a vyhláškami v dané jurisdikci.

i) Použít Grafickou práci v redakčním smyslu (jako součást článku v novinách či časopisu) bez následujícího dodatku k fotografii: ©[jméno autora]/Fotky&Foto. Tato informace může být umístěna na obrázek samotný, nebo na speciální stránku.

j) Provádět jakýkoliv zásah do Grafické práce či zákrok s Grafickou prací, který poškozuje, nebo je v rozporu s autorovým vlastnictvím samotné Grafické práce, či poškozuje nebo je v rozporu s vlastnictvím jakéhokoliv objektu jež je zobrazen na Grafické práci.

k) Upravovat či využívat Grafickou práci tak, aby osoby a věci na ní zobrazované vyzněly jako propagace politických, náboženských, ekonomických či jiných názorově založených hnutí, stran a ostatních seskupení.

l) Použít Grafickou práci v takovém smyslu, který by mohl jakkoliv poškodit osobu zobrazovanou na Grafické práci, nebo tuto osobu jakkoliv urážet. Např.:
- ve spojení s pornografií
- ve spojení s propagací tabákových výrobků
- jako reklama klubů pro dospělé nebo obdobných podniků
- týkající se politické či náboženské příslušnosti zmíněné osoby
- jiné užití, které je pro danou osobu hanlivé, útočné či nemorální 

4) Poplatky a ceny

Jak bylo již zmíněno výše, Zákazník zaplatí fotobance Fotky&Foto za poskytnutí Licence cenu zobrazenou u Grafické práce při nákupu v nákupním košíku v eshopu Fotky&Foto v době jejího zakoupení. 

5) Vlastnictví a držení práv

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že není vlastníkem Grafické práce a fotobanka Fotky&Foto nebo její dodavatelé nebo licensoři si ponechávají veškerá práva a nároky na tuto práci (s výjimkou práv udělených v této Licenci). V případě, že je předmětem této Licence Grafická práce s licencí E (exkluzivní nákup), zavazuje se Fotky&Foto stáhnout tuto Grafickou práci z jakéhokoliv dalšího prodeje. Pro upřesnění: Žádný další zákazník již nemůže zakoupit danou Grafickou práci. Toto omezení se nevztahuje na Zákazníky, kteří již Grafickou práci zakoupili před Vámi a kteří zůstávají platnými držiteli Licence k této Grafické práci. 

6) Zajištění a záruky

V souladu se zajištěním a zárukou tvořenou Zákazníkem, každý ze stran Fotky&Foto a Zákazník tímto zajišťuje a zaručuje, že má právo vstoupit do této Licence. 

7) Odškodnění

Zákazník souhlasí, že bude bránit Fotky&Foto a její pobočky, úředníky, zaměstnance, vlastníky, agenty a licensory (dohromady nazývaní "Odškodňovaní") před výdaji a nároky vznikajícími fotobance Fotky&Foto v důsledku Zákazníkova nedodržení jeho prohlášení či záruky podle této Licence. Dále bude Zákazník bránit všem použitím Grafické práce, které by poškozovaly duševní vlastnictví, nebo pomlouvaly a urážely. Fotky&Foto má právo kontrolovat, že ji Zákazník brání. Zákazník spolupracuje s Fotky&Foto v bránění před takovými případy. 

8 A) Vymezení práv a povinností

Zákazník souhlasí, že ani Fotky&Foto, ani a její pobočky, úředníci, zaměstnanci vlastníci, agenti a licensoři nejsou odpovědni za škody, ať už vzniklé přímo, nepřímo, či nehodou, které vzniknou používáním Grafické práce. 

Zákazník souhlasí s tím, že fotobanka Fotky&Foto nemůže zveřejňovat dokumenty týkající se ochranných známek, loga a dalšího duševního vlastnictví třetích stran, které mohou být zobrazeny v Grafických prací. 

Zákazník souhlasí s tím, že Fotky&Foto nemá a nemůže zveřejňovat dokumenty týkající se vlastnictví majitelů, designérů, nebo komerčních produktů, jako například automobilů, letadel, balených produktů, oblečení atd., které jsou zobrazeny v Grafické práci. 

8 B) Omezení záruky

(a) V souladu s podmínkami této Licence, fotobanka Fotky&Foto tímto prohlašuje, že nehledě na podmínky uvedené v sekci 8A, použití Zákazníkem neupravených placených Grafických prací v souladu s podmínkami této Licence nepoškodí práva duševního vlastnictví, právo na zveřejňování, či právo na soukromí třetí strany.

Placená Grafická práce je Grafická práce stažená z webových stránek Fotky&Foto nezávisle na práci, která 1) je částí sbírky neplacených Grafických prací Fotky &Foto a/nebo 2) může být jinak stažena bez placení kreditů, či jiných kompenzací.

(b) V souladu s podsekcemi (c), (d) a (e) níže, Fotky&Foto souhlasí, že brání Zákazníka před všemi škodami a výdaji vzniklými přímo z aktuálního či hrozícího soudního řízení zahájeného třetí stranou proti Zákazníkovi, kde by takový soud prohlašoval, že Zákazníkovo použití Placených Grafických prací (v souladu s podmínkami této Licence) je v nesouladu s prohlášeními a zárukami danými v podsekci (a) výše; je to podmíněno a poskytováno pokud Zákazník dá fotobance Fotky&Foto (i) o tom okamžitou psanou zprávu, (ii) úplnou informaci a bude spolupracovat (iii) dá fotobance Fotky&Foto výhradní možnost se bránit, a dále zajistí možnost ukázat, že distribuce Zákazníkem Placených Grafických prací byla vždy v souladu s podmínkami této Licence.

(c) Fotky&Foto nenese žádnou odpovědnost za: (a) povinnosti pod podsekcí (b) neplatí pro: (i) jakékoli škody a výdaje způsobené Zákazníkem dříve než na soud Zákazník upozorní (ii) jakýkoli soud založený na: (1)Zákazníkových úpravách Placených Grafických Prací, (2)kombinace Placené Grafické práce s jinou prací (3) kontext, ve kterém je Placená Grafická práce používána Zákazníkem.

(d) Nehledě na cokoliv, co bylo zmíněno v této Licenci nebo v dalších dohodách mezi Fotky&Foto a Zákazníkem, celkový maximální souhrn odpovědnosti Fotky &Foto s ohledem na Placené Grafické práce, stažené nebo licencované Zákazníkem nesmí nikdy přesáhnout hranici 10 000 USD (deset tisíc dolarů amerických) za Placené Grafické práce bez ohledu na počtu stažení a licencování Placených Grafických prací. Fotky&Foto není v rámci této sekce a s ohledem na jakoukoli Grafickou práci, odpovědná za Grafickou práci která není Placenou Grafickou prací.

(e) Uvedené body stanovují kompletní odpovědnost a povinnost Fotky&Foto, a výhradní opatření pro Zákazníka s ohledem na případ jakéhokoli porušení prohlášení a záruk obsažených v podsekci (a) výše.

(f)Výše uvedené články stanovují úplnou odpovědnost a povinnosti Fotky&Foto a Zákazníka, s ohledem na všechny porušení prohlášení a záruk obsažených v oddílu (a) výše 

9) Podmínky a ukončení platnosti licence

Tato dohoda bude pokračovat bez přestání, dokud nebude ukončena jednou ze stran v souladu s oddílem 9. Fotky&Foto může kdykoli ukončit tuto Licenci s ohledem na Grafické práce v případě jakéhokoli porušení této Licence Zákazníkem. Zákazník může tuto Licenci ukončit kdykoli. Každý ze stran, kdo by chtěl tuto Licenci ukončit, musí o tom druhou stran informovat. Fotky&Foto má právo diskrétně odmítnout stahování jakýchkoli Grafických prací z Webových stránek Fotky&Foto. Při ukončení licence pro jakoukoli zvláštní Grafickou práci ji Zákazník okamžitě přestane používat, tedy smaže ji ze všech svých počítačů a počítačů zaměstnanců, smaže také její zálohy. 

10) Účinnost a ukončení

Při ukončení této Licence zákazník přestane používat Grafickou práci a zničí všechny její kopie i materiály odvozené z Grafické práce, které má k dispozici. Na žádost Fotky&Foto Zákazník písemně potvrdí, že Grafickou práci a produkty z ní odvozené zničil a smazal. Ukončení této Licence nesníží Zákazníkovi částku, kterou měl zaplatit. Nařízení 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 jsou platná i po ukončení této Licence. 

11) Různé

Tato Licence platí a je konstruována v souladu se zákony státu České republiky, což je sídlo a jurisdikce dodavatele, bez ohledu na jakýkoli konflikt zákonů. Jakákoli právní akce, pře, či proces vznikající existencí této Licence bude projednáván se státními soudními orgány státu České republiky, a Zákazník i Fotky&Foto se soudu musí podřídit a respektovat jeho rozhodnutí.

Vztah mezi Zákazníkem a Fotky&Foto v souladu s touto Licencí je vztah dvou nezávislých stran. Pro ujasnění: strany nejsou spojené podniky, partneři, ani zaměstnanec a zaměstnavatel. Žádná strana nesmí druhou k ničemu nutit.

Zákazník souhlasí, že je odpovědný za používání, prodej a povinnosti předepsané řídicí autoritou v soudnictví v souvislosti s touto Licencí.

Kromě práv týkajících se ochranných známek, budou všechna práva a licence udělené společností Fotky&Foto v rámci této Dohody splňovat podmínky autorského zákona České republiky, týkající se práva o duševním vlastnictví. 

Fotky&Foto má právo, v náležité diskrétnosti, si vyhradit část nebo všechna práva či povinnosti daná touto Licencí. Zákazník nemá žádné právo si vyhradit práva či povinnosti dané touto Licencí.

Tato Licence vstoupí v platnost, aby vázala fotobanku Fotky&Foto a Zákazníka a jejich zástupce. Nic v této Licenci nevzniklo k užitku kohokoli jiného než fotobanky Fotky&Foto a Zákazníka.

V případě, že tato Licence obsahuje nějakou neplatnou skutečnost, vše ostatní v této licenci zůstává platné. Nadpisy odstavců nijak nemění nebo neovlivňují obsah a význam této licence.